پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید

ماشین های ورودی و خروجی:

در دنیای ریاضی ماشین ها وظایف مختلفی را به عهده دارند که با توجه به نیاز مسئله و وظیفه ای که به عهده دارند این کارها را انجام می دهند .

برای مثال بعضی از ماشین ها محیط یاب هستند یعنی محیط اشکال را با توجه به اطلاعات محاسبه می کنند .

اگر در مثال گذشته دقت می کردید هدف این بود که ارتباط ماشین ها و الگویابی را با هم پیدا کنیم که به چه طریق میتوان نظم بین الگو ها را یافت .

مثال :

بعضی از اعداد ورودی و خروجی داده شده است بقیه اعداد را شما پیدا کنید .

از آن جایی که می دانیم هر مثلث متساوی الاضلاع از ضرب یک ضلع در 3 حاصل می شود . چون هر سه ضلع برابر است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی ماشین ریاضی چهارم ابتدایی ورودی و خروجی - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: