دانلود پاورپوینت کار و فناوری - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت کار و فناوری - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت کار و فناوری - 11 اسلاید

 

 

 

 

پرونده

وقتی یک نقاشی رادررایانه ذخیره

میکنیددرمحلی ازحافظه ی رایانه

قرارمی گیرد.به نقاشی ذخیره شده

پرونده((fileمی گوییم.هرپرونده یک نام

دارد. مثلا:پرونده ی(فیلم) دررایانه

پرونده های زیادی وجوددارد. مانند:

پرونده ی تصویری- پرونده ی بازی و...

پوشه

فرض کنیدچندپرونده ی نقاشی – بازی

وفیلم دررایانه ذخیره کرده ایدمی

توانیدپرونده های هم نوع رادسته

بندی کنید. دررایانه هردسته ازپرونده

هارادریک پوشه (folder)قرارمی دهیم

 

 

 

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: